Huishoudelijk reglement


ANPCV Vriendenkring Para Commando Leopoldsburg

In aanvulling van de statuten A.N.P.C.V per 19 april 2021 opgesteld.

Jaarlijks nazicht en aangepast indien noodzakelijk door de Raad van Bestuur.


Art.1. BENAMING EN ZETEL

De feitelijke vereniging, waarvoor dit huishoudelijk reglement van toepassing noemt zich A.N.P.C.V. Vriendenkring Para Commando Leopoldsburg, afgekort VK PC LPB welke deel uitmaakt van de vzw A.N.P.C.V. Nationale Vriendenkring. (www.anpcv.be).


De zetel van A.N.P.C.V. Vriendenkring Para Commando Leopoldsburg is gevestigd op adres van het ledenlokaal, het adres van het secretariaat is gevestigd Korenmolenweg 18, 3520 Zonhoven.


ART.2. DOELSTELLING

Het verenigen van allen die in een Parachutisten, Commando of Para-Commando’ eenheid dienen of gediend hebben en hun tradities en waarden verdedigen. Dit door middel van regelmatige bijeenkomsten het vroegere kameraadschap te onderhouden of te verbeteren. Een lid van de VK PC LPB in nood moreel bijstaan en waar mogelijk te helpen.

Semi Para-Commando activiteiten en andere relevant te organiseren of eraan deel te nemen. Motiveren tot deelname tot training, sport of activiteiten ter bevordering van lichaam en geest. Sociale en culturele activiteiten organiseren en hiermee vriendschapsbanden te scheppen of versterken.

Het nastreven van persoonlijk, eigen-, politiek of winstgevend belang moet de leden en deze die een mandaat aanvaarden totaal vreemd zijn.

Het algemeen belang van de Regionale en haar doelstellingen primeren.


ART.3. DAGELIJKS BESTUUR

Het Dagelijks Bestuur, afgekort DB, neemt het beheer waar van VK PC LPB en kijkt toe op een goed verloop. Ze heeft toezicht op het gebouw en de uitbating. Staat in voor controle van alle werkingen of organisaties uitgevoerd in kader van de doelstelling. Vergaderd met regelmaat en kan met meerderheid van stemmen beslissingen nemen.

Daarnaast zijn een aantal leden aangesteld met een specifieke verantwoordelijkheid en functie onder toezicht van het DB. Er wordt gewerkt met een 4 ogen beleid wat wil zeggen dat voor elke functie een wingman staat.


ART.4. LEDEN

Kunnen lid worden:

- huidige of gewezen leden van de Bde ParaCdo (A-brevet Para en Commando ongeacht anciënniteit of graad).

- buitenlandse gegradueerden Parachutisten, Commando’ of speciale eenheden. - cadet jongeren vanaf 16jaar kandidaat tot dienstneming als Pcdo, met schriftelijke toestemming ouder(s). - erelid op basis van erkenning door de Raad van Bestuur. - sympathisanten op voordracht van hun peter en erkenning door de Raad van Bestuur.

Leden dienen zich te houden aan de wetgeving op de privacy (GDPR), de interne - huis reglementen van de vereniging en de algemene reglementen van de vzw A.N.P.C.V Nationaal.


ART.5. CLUBLOKAAL

Openingsuren en dagen worden beslist door het DB en kenbaar gemaakt aan de leden via diverse wegen.

Leden hebben toegang tot het clublokaal welk privé -domein is. Niet leden kunnen enkel door het nemen van een lidmaatschap toegang krijgen of op uitnodiging en onder begeleiding van een lid meekomen. Het DB kan personen de toegang weigeren zonder opgave van reden.


Alle consumpties worden op basis van aan te kopen bonnetjes afgehaald aan de toog.

Prijzen worden vriendschappelijk gehouden, krediet is niet mogelijk.


Respect wordt gevraagd voor de uitbating en omgeving, roken is conform de wetgeving ‘verboden’.


Verhuur lokaal aan leden en externen wordt steeds aan het DB voorgelegd welke beslist tot goedkeuring en voorwaarden.


Alle goederen blijven in het lokaal, ontvreemding wordt aangegeven bij de politie. De door leden ter beschikking gestelde attributen van eender welke aard worden indien gewenst geïnventariseerd en blijven eigendom van de schenker, indien anders wordt het eigendom van VK PC LPB.


Parking is voorzien, het is verboden te parkeren buiten het terrein op het voorliggende grasplein.

Op de verharde weg is plaats op overschot.


ART.6. MATERIAAL

Verhuur/gebruik materiaal aan leden en externen wordt steeds aan het DB voorgelegd welke beslist tot goedkeuring en voorwaarden. Zonder enige verantwoordelijkheid voor de staat, het gebruik en keuring zal een borg gevraagd worden.


ART.7. STOPZETTEN VR PC LPB

Als de vriendenkring ophoudt te bestaan, zal het financiële bezit aan een instelling van charitatieve aard (b.v. Fonds Para Cdo, kankerfonds of Mediclowns) overgemaakt worden.ART.8. KLEDIJ en DEELNAME MILITAIRE OEFENINGEN Militaire training is geen doelstelling, oefeningen in kader van vriendenkringen zijn toegestaan als deze niet aanleunen of gelijkaardig zijn aan deze van Defensie. Informatieve en sportieve oefeningen worden aangemoedigd. Organisaties ter motivatie dienstneming bij Defensie van jongeren evenzeer alsook re-enactments.

Kledij tijdens ceremonie, tijdens deelname aan oefeningen georganiseerd door Defensie, of aan re-enactments zijn voorgeschreven. Re-enactment is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen, meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden, door deelnemers in historisch kostuum. De authenticiteit van aankleding van de deelnemers (kostuums en gebruiksvoorwerpen) is niet altijd even strikt als bij levende geschiedenis, doordat de demonstraties behalve educatief vaak ook recreatief bedoeld zijn.

VK PC LPB is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en, of schade aan persoonlijke eigendommen. Bij vragen op en bemerkingen richt men zich tot het bestuur.
Voorzitter: Francis Werion
Secretaris: Marc Steegmans
Schatbewaarder: Jos Rutten